Doelstelling Vereniging Buurtschap Nobelhorst Midden

Het bestuur heeft zich te houden aan de doelstellingen van de vereniging:

 • Het doel van de vereniging is haar leden een samenwerkingsvorm te bieden die kan voorzien in de overdracht van inspraak, zeggenschap, taken en budgetten om de woon-, werk- en leefomgeving in haar Buurt naar eigen inzicht in te richten en te beheren.
 • De vereniging heeft daarom als doel het tot stand brengen van verbinden en netwerken tussen mensen, ondernemingen en instellingen in hun buurt en/of wijk en dit te faciliteren, zowel fysiek als organisatorisch, om op deze manier wederzijdse beïnvloeding, betrokkenheid en gemeenschapszin tot stand te brengen.
 • De vereniging wil de buurtbewoners/ondernemers met elkaar in verbinding brengen, de samenwerking tussen hen stimuleren en hun vergaande zeggenschap over hun leefomgeving geven.

Om aan deze doelstellingen te kunnen werken heeft het bestuur een scala aan taken.
Statuten:

 • Bevorderen van zeggenschap en actieve participatie
 • Zeggenschap en mogelijkheid tot inrichting, aanleg en (dagelijks) onderhoud van de openbare ruimte in de Buurt.
 • Het inrichten en beheren van een buurtkavel
 • Het beheren, exploiteren en gebruiken van de buurtschuur
 • Inkopen van goederen en diensten en verder alle diensten die verband houden met de doelstelling of daartoe bevorderlijk zijn
 • Maatschappelijk belangen van haar leden behartigen.

Overige taken/activiteiten:

 • Aanspreekpunt zijn voor de leden van het buurtschap
 • Het aanjagen/enthousiasmeren en ondersteunen van ideeën en initiatieven
 • Signaleren trends en ontwikkelingen in de wijk en indien nodig pro actief actie ondernemen.
 • Contactpersoon of trekker zijn voor de werkgroepen, o.a. werkgroep pilot afval, werkgroep energie, werkgroep openbaar vervoer, werkgroep buurtkavel, werkgroep beheer, buurtschuur, werkgroep moestuinen
 • Bevorderen participatie door leden actief te betrekken bij de werkgroepen
 • Heeft contacten met belangrijke partners in de wijk en binnen Gemeente Almere