Vacatures

Beheerder buurtschuur/kavel

Wil jij de verantwoordelijkheid dragen voor de buurtschuur? Van ontvangst tot klein technisch onderhoud?
Houd je van afwisseling en zelfstandig werken? Dan is dit de baan voor jou! De gebouwbeheerder is verantwoordelijk voor facilitaire ondersteuning.
Hij/ zij is het eerste aanspreekpunt voor eigen leden, leveranciers en bezoekers voor diverse uiteenlopende zaken die hij/ zij zelfstandig kan oppakken.
Het belangrijkste doel van de gebouwbeheerder is het instant houden en daar waar mogelijk verbeteren van de technische staat van de buurtschuur en adequaat reageren op meldingen van de gebruikers.

 • Wij zoeken een gemotiveerde vrijwilliger die het leuk vindt om als beheerder van de buurtschuur de volgende taken op zich te nemen.
 •  Het ontvangen van leden die de buurtschuur huren, samen met hun een voor- en nadien een eindinspectie uit te voeren;
 •  Het aanspreekpunt te zijn van de buurtschuur wanneer er activiteiten zijn in de buurtschuur;
 •  Het uitvoeren van kleine reparaties en hand- en spandiensten;
 •  Het zelfstandig afhandelen van kleine storingen;
 •  Het uitvoeren van het onderhoud op het terrein en representatief houden van de buurtschuur;
 •  Het organiseren van een onderhoudsbeurt van de buurtschuur en kavel om samen met de leden deze representatief te houden;
 •  Het ontvangen en begeleiden van leveranciers en controle uitvoeren op hun werkzaamheden;
 •  Het registreren en rapporteren van bijzonderheden van het complex richting de eigenaar (Ymere), waaronder ook eventuele klachten over de functionaliteit van het gebouw;
 •  Het bieden van hulp bij calamiteiten;
 •  Het zorg dragen voor een nette en verzorgde uitstraling van het complex;
 •  De voorraden op peil houden, o.a. koffie en thee;
 •  Samen met de andere beheerders vorm je de werkgroep beheer buurtschuur en verbeter en professionaliseer je het beheer van de buurtschuur;
 •  Het vervullen van de sociale rol.

Wij zijn op zoek naar extra beheerders, dit zodat we de werkzaamheden en de weekenddienst kunnen verdelen (bijvoorbeeld 1 keer in de 6 weken een heel weekend het aanspreekpunt zijn). Voor deze functie dien je 21 jaar en ouder te zijn.
Wij geven geen vrijwilligers vergoeding, maar wel een gezellige en leuke en vooral zeer afwisselende werkplek, waarin je het middelpunt bent van ons buurtschap.
Voor meer vragen kun je een bericht sturen aan buurtschuur@buurtschapnobelhorst.nl of stel ze aan de huidige beheerders.
Opgeven voor deze fantastische functie kan via bovenstaand emailadres.

Wij zoeken buurtbewoners die ons op zaterdag willen helpen op de  sociale buurtmarkt. Vele handen maken licht werk, hoe meer mensen zich aanmelden hoe beter. Momenteel hebben we een club vrijwilligers die gemiddeld een keer in het kwartaal marktmeester zijn.

Het gaat om de volgende activiteiten:

 • marktmeester van 8:00 – 14:00 uur
 • contactpersoon voor de ondernemers
 • gastheer of vrouw voor ondernemers en bezoekers van de markt
 • het schenken van koffie, thee en limonade voor ondernemers, bezoekers van de markt tegen een kleine vergoeding.
 • schoonmaken en schoonmaak coordineren. Het is de bedoeling dat de marktondernemers samen de buurtschuur en kavel schoonmaken en afvalvrij achterlaten.

Geïnteresseerd of meer vragen neem dan persoonlijk contact op met het bestuur of via email. bestuur@buurtschapnobelhorst.nl

Nieuwe bestuursleden gezocht

Het bestuur is op zoek naar leden die zich kandidaat willen stellen voor een functie in het bestuur van het Buurtschap Nobelhorst Midden. Wie wil een actieve rol spelen en bijdragen aan de ontwikkeling van de wijk? Samen met andere bestuursleden vervul je een trekkersrol bij de organisatie van het buurtschap, de initiatieven en activiteiten. We zijn o.a. op zoek naar leden met ideeën, met organisatietalent, leden die het leuk vinden om zaken te regelen, te organiseren, te notuleren en leden met financiële kennis. Geïnteresseerd of meer vragen neem dan persoonlijk contact op met het bestuur of via email. bestuur@buurtschapnobelhorst.nl

Onderstaand uitleg over de bestuursfuncties en bijbehorende taken:

Voorzitter     

 1. Algemene leiding vereniging, Coördineren van het bestuursbeleid en in het algemeen het initiëren van en zorgen voor een goed verloop van de, in het belang van de vereniging, noodzakelijke werkzaamheden.
 2. Vertegenwoordiging vereniging naar buiten toe (woordvoerder)
 3. Uitkomen voor de vereniging naar gemeente en Ymere
 4. Leiden van het Algemeen en dagelijks bestuur
 5. Leiden van alle vergaderingen, bestuurlijk en ALV
 6. Visiebepaling met bestuursleden
 7. Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het jaarplan.
 8. Externe contacten leggen/onderhouden – netwerk opbouwen
 9. Contacten binnen vereniging leggen/onderhouden
 10. Zorgdragen voor goede taakverdeling:
 • Stimuleren en toezicht houden op uitvoering taken
 • Vergaderingen leiden
 • Verslag goedkeuren
 • Advisering bij en stimulering van activiteiten
 • Aanspreekpunt zijn Van het Buurtschap

 

Secretaris

 1. Organisatie vergaderingen
 2. Alle vergaderingen regelen
 3. Notuleren vergaderingen
 4. Uitnodigingen
 5. Post verwerking/archief beheren, registratie, verspreiding binnenkomende en uitgaande post.
 6. Beheren officiële stukken
 7. Planningen maken Activiteitenlijst
 8. Deel Ledenadministratie en ledenlijst
 9. Aanwezig bij algemene bestuursvergadering, algemene ledenvergaderingen en dagelijks bestuur vergaderingen.
 10. Externe contacten gerelateerd aan de functie leggen/onderhouden – netwerk opbouwen
 11. Contacten binnen vereniging leggen/onderhouden
 12. Samenstellen van het jaarverslag

 

Penningmeester

 1. Contributie innen, machtigingen maken, verwerken, innen
 2. Overige contributies innen
 3. Begroting opstellen: Bepaling financieel beleid
 4. Meerjarenbegroting opstellen
 5. Jaarbegroting opstellen en controleren
 6. Financiële administratie: Advisering financieel beleid
 7. Activiteitenbegrotingen commissies controleren
 8. Budget voor commissies vaststellen.
 9. Financiële overzichten opstellen (per activiteit, per commissie, totaal)
 10. Financieel jaarverslag maken (in/na overleg met de kascommissie of na het verkrijgen van een accountantsverklaring)
 11. Uitgiften doen/ inkomsten genereren: Declaraties checken en uitbetalen
 12. Rekeningen betalen
 13. Uitbetalingen registreren
 14. Inkomsten binnenhalen/controleren/registeren
 15. Aanwezig bij algemene bestuursvergadering, algemene ledenvergaderingen en dagelijks bestuur vergaderingen.
 16. Externe contacten gerelateerd aan de functie leggen/onderhouden – netwerk opbouwen
 17. Contacten binnen vereniging leggen/onderhouden

Gezamenlijk vormen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging. Het dagelijks bestuur kan naast de algemene bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen tussendoor als dagelijks bestuur overleg voeren. Dit betreft dan vaak overleggen die te maken hebben met de uitvoering van besluiten van het totale bestuur.

 

Naast deze basisfuncties binnen een bestuur, is er ook nog de functie van overig bestuurslid. De overige bestuursleden nemen deel aan alle algemene vergaderingen van het bestuur. Zij hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming van het bestuur. Hoewel de verantwoordelijkheid van de overige bestuursleden ten opzichte van de drie bovenstaande functies anders is, is het verstandig om een duidelijk beeld te hebben van de kennis en kwaliteiten die deze leden toe kunnen voegen aan het bestuur. Deze kennis kan bijvoorbeeld bij het samenstellen van werkgroepen binnen het bestuur van belang zijn.

 

Algemeen bestuursleden

 • Het algemeen bestuurslid bepaalt mee met het door het bestuur gevoerde beleid.
 • Het algemeen bestuurslid assisteert en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid in diens taken.
 • Het algemeen bestuurslid neemt actief deel aan het bestuur en ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en werkgroep taken die overeenkomstig de eigen kwaliteiten zijn.
 • Deelnemen aan de maandelijkse algemene bestuursvergadering.
 • Deelnemen aan de Algemene ledenvergaderingen en presenteren van c.q. verantwoording afleggen over een eigen speerpunt of andere bestuurstaak.
 • Signaleren wat leeft onder de leden.
 • Mogelijk als taak: verantwoordelijk voor een concreet aandachtspunt of werkgroep
  De taken worden per aandachtspunt/werkgroep nader beschreven.
 • Het algemeen bestuurslid legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur

Oproep leden kascontrole commissie

Voor de kascontrolecommissie zijn wij nog op zoek naar leden. Volgens de statuten is de kascontrolecommissie een verplichting.

Taken en verantwoordelijkheden:
– Het controleren van de juistheid en getrouwheid van de door het bestuur opgestelde jaarrekening en jaarverslag.
– Het controleren van de opvolging van de wettelijke verplichtingen (belastingdienst).
– Het signaleren van risico’s voor de vereniging.
De kascontrolecommissie zal een avond samen met de penningmeester de controle van het financieel systeem en de bijbehorende documenten uitvoeren. Daarnaast is aandacht voor de toelichtingen die in het jaarverslag zijn opgenomen, deze dienen aan te sluiten bij het financiele jaarverslag.
Voor de kascontrolecommissie is geen specifieke kennis nodig maar het is wel handig om enige boekhoudkundige en administratieve kennis te hebben. De penningmeester zorgt voor het aanleveren van alle benodigde stukken en regelt de begrijpelijkheid van de stukken voor alle deelnemers.
Geïnteresseerd of meer vragen neem dan contact op met het bestuur via email: bestuur@buurtschapnobelhorst.nl