Middels dit bericht proberen wij de bewoners van Nobelhorst zo goed mogelijk op de hoogte te stellen. Onderstaand een opsomming van de informatie in zake het Groene Veld aan de Brink. Wij streven ernaar zo volledig mogelijk te zijn. Wij hebben veelvuldig contact met alle buurtschappen en treden in deze ook als een op.

Het fundament voor onze participatie:

  • Ontwikkelingsplan Nobelhorst 2010
  • RG-53/2013 presentatie buurtcooperatie Nobelhorst

    De gemeente en haar samenwerkingspartner Ymere ontwikkelen Nobelhorst als een sociaal duurzame wijk, een wijk waar bewoners niet alleen hun woning kunnen kopen en/of ontwikkelen, maar ook de omgeving mede kunnen bepalen, inrichten en beheren. Om dit te bereiken is in het Ontwikkelingsplan Almere Hout Noord de aanzet tot een participatieonderneming opgenomen, waarbij de gemeente en Ymere dit zoveel mogelijk willen faciliteren en bereid zijn vergaande zeggenschap en participatie mogelijk te maken.

    Nobelhorst biedt maximale ruimte voor eigen initiatief door bewoners en ondernemers. Van (collectieve) zelfbouw van de woning of onderneming tot inrichting en beheer van hun eigen buurt. Dit gebeurt op een wijze en schaal die nog niet eerder in Nederland is vertoond. Ymere en de gemeente Almere zijn mede regisseurs van deze bijzondere gebiedsontwikkeling, maar de wijk wordt gemaakt door de mensen zelf.

Op 12 september heeft Buurtschap Midden een extra nieuwsbrief gestuurd  inzake de actuele ontwikkelingen mbt de Brink en omgeving. Deze is verspreid aan de leden, aan alle  buurtschappen en deze ook gedeeld op Facebook.

Op 16 september is een WOO verzoek ingediend over het Groene Veld / De Brink bij de gemeente Almere. In het kader van de Wet open overheid (Woo) is het recht geregeld op informatie over alles wat de overheid doet.

Groep behoud Groene Veld Nobelhorst heeft op 18 september 2022 de petitie opgestart https://www.petities.com/a/375729 (inmiddels ruim 870 handtekeningen)

Op 30 september jl heeft Almere Deze Week een artikel gepubliceerd Nobelhorst verontrust over plannen Brink: ‘Zo help je het hele dorp om zeep’ :

Op 18 oktober jl. heeft Omroep Flevoland er een item aan gewijd. Tot onze verrassing bleek daaruit dat het gezondheidscentrum niet drie, maar vijf verdiepingen hoog zal worden. Dit inclusief twintig zorgappartementen en 70 parkeerplaatsen.
Op 24 oktober jl hebben wij, vertegenwoordiging van de buurtschappen,  in de Buurtschuur Nobelhorst Midden een aantal politieke partijen ontvangen om een toelichting op de feiten te geven. Zij hebben ter plaatse de situatie in ogenschouw genomen. Tevens hebben wij een collage aangeboden met foto’s van activiteiten op het Groene Veld / De Brink.
Op 25 oktober hebben wij (vertegenwoordiging van de Buurtschappen van Nobelhorst) wethouder Julius Lindenbergh ontvangen, ook in de Buurtschuur, om onder andere de inhoud van de petitie, de burgeractiviteit en andere zaken die spelen in Nobelhorst te spreken.
Op 24 oktober  heeft de huisarts een brief aan de raad geschreven ‘Nieuwbouw van een zorgcentrum in Nobehorst
Op 26 oktober heeft Almere Deze Week artikel Huisartsen Nobelhorst: ‘altijd gesprekken gevoerd’ geplaatst.
Op basis hiervan is er de volgende dag nog een artikel geplaatst met reactie van de buurtschappen ‘Brief huisartsen Nobelhorst doet waarheid geweld aan’.

Tijdens de Politieke Markt 27-10-22 in het gemeentehuis is de burgeractiviteit met de raad besproken:  burgeractiviteit: Nee tegen het verdwijnen van het centrale Groene Veld, gelegen aan de Brink in Nobelhorst (RG-246/2022). De vergadering is terug te zien online.

Nav deze vergadering zijn er twee moties ingediend:

https://almere.notubiz.nl/document/12013892/1

https://almere.notubiz.nl/document/12010517/1

Op 2-11-22 heeft de huisarts een brief gestuurd aan de raadsleden van de gemeente Almere.

Op 7-11-22 hebben wij een brief gestuurd aan de Huisartsenpraktijk dit nav de persberichten Gezondheidscentrum Nobelhorst ontvangt dreigmails inzake dreigbrieven aan hen. Bijgaand de brief die namens de 4 buurtschappen is verstuurd aan de huisarts en cc raadsleden en griffie.

Op 9-11-22 heeft Almere Deze Week dit artikel geplaatst Nobelhorst: ‘falende gemeente oorzaak problemen’ 

Op 9-11-22 heeft Omroepflevoland er aandacht besteed: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/308566/huisartsenpraktijk-nobelhorst-verdwijnt-mogelijk

10-11-22 Politieke Markt, stond het vervolg van de burgeractiviteit ‘ Nee tegen het verdwijnen van het centrale Groene Veld gelegen aan de Brink in Nobelhorst’ op de agenda van de raad. Deze vergadering kan terug gekeken worden via : https://almere.notubiz.nl/bijeenkomst/934910/682e%20Politieke%20Markt%2010-11-2022 (vanaf 1:47:00). Verslag van 10 november 2022: Update 10-11-22 politieke markt

Op 10-11-22 heeft Omroepflevoland er aandacht besteed ‘Huisartsenpraktijk Nobelhorst verdwijnt mogelijk‘. In dit artikel komt ook de huisarts aan het woord, geeft aan open te staan voor alternatieve locaties,.

Op 11-11-22 heeft het college de brief met de mogelijke alternatieven aan de raad gestuurd ‘Inventarisatie mogelijke locaties vestigen gezondheidscentrum Nobelhorst’

Op 16-11-22 is er krantenartikel verschenen in Almere Deze WeekHuisartsen Nobelhorst dreigen bouw medisch centrum af te blazen‘, dit nav een brief die de huisarts aan een van de raadsleden heeft gestuurd, dit nav de brief van het college . Deze was niet aan de volledige raad / griffie gestuurd vandaar ook niet openbaar (nog) op notubiz. Bijgaand de betreffende brief van de huisarts: Reactie voorstel Gemeente dd 11112022 (1)

Op 16-11-22 is er door de 4 buurschappen een reactie gegeven aan de raadsleden op de brief van het college. Dit aangezien op 17-11-22 de raadsleden onderling vergaderen en de technische sessie met het college plaatsvindt. Van dit overleg is geen documentatie beschikbaar, de vertegenwoordiging van de buurtschappen noch de huisart was hierbij aanwezig.

Op 17-11-22 is er krantenartikel verschenen in Almere Deze Week nav de brief van de 4 buurtschappen: Kwestie Groene Veld Nobelhorst escaleert verder

Op 18-11-22 hebben wij de griffier een mail gestuurd met daarin de brief  ‘reactie Huisartsen op voorstel gemeente dd 11-11-2022’. Via de media namen wij kennis van de inhoud van deze brief , gegeven transparantie in deze zaak en het belang en de toonzetting verzoeken wij om deze brief toe te voegen aan de openbare stukken van het dossier. Dit zodat het openbaar ook toegankelijk is voor een ieder.

Op 17-11-22  heeft Maarten (bestuurslid buurtschap Zuid), op persoonlijke titel, een prachtige open brief verzonden aan de huisarts en aan Almere Deze Week in reactie op het negatieve persperbericht vanuit de huisarts.

Op 21-11-22 vond er in de buurtschuur van Buurtschap Midden een spoedoverleg plaats tussen maar liefst 7 politieke partijen  (D66, CU, FvD, Leefbaar Almere, PVV, AP/OPA, Groen Links) en onze 4 Buurtschappen. De politieke partijen hadden dit overleg aangevraagd om uitleg te geven over de motie, die zij donderdagavond 24 november op de politieke markt  bij de behandeling van het burgerinitiatief m.b.t. het behoud van het groene veld in willen dienen. Nadat de gemeenteraad in de vorige bespreking het College had opgeroepen onderzoek te doen naar alternatieve bouwlocaties en de mogelijke consequenties,  willen deze partijen in de komende politieke markt het College oproepen om een vergelijkbaar onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven voor het groene veld en de mogelijkheden van beheer. De politieke partijen zijn van mening dat er in het proces tot nu toe grove fouten zijn gemaakt en zijn er op gebrand de brokstukken te lijmen. Nadat de mogelijkheden (bouw gezondheidscentrum  en behoud van de functies van het groene veld) op vergelijkbare wijze zijn onderzocht willen zij de partijen onder hun supervisie met elkaar in gesprek brengen.

Op 22-11-22 heeft Almere Deze Week twee artikelen geplaatst: ‘deel raad verplaatst het groene veld in Nobelhorst’ en bewoners Nobelhorst verbijsterd na ommezwaai gemeenteraad

Op 22-11-22 ‘s avonds verscheen volgende bericht op website van huisartsenpraktijk Nobelhorst

Op 23-11-22 verschijnen de volgende artikelen nav het bericht van de huisartsenpraktijk:

Op het laatste artikel in ADW, is 23-11-23 een rectificatie door ons verzocht. Dit is door ADW op 23-11-22 gedaan. 

Op 23-11-22 hebben wij wederom een mail gestuurd aan de Huisartsenpraktijk voor een uitnodiging tot een open gesprek

Op 24-11-22 in de namiddag hebben wij (vertegenwoordiging van de buurtschappen) een overleg gehad met de directie van de huisartsenpraktijk. De bespreking wordt nader voortgezet.

Op 24-11-22 stond de Burgeractiviteit (van 20:50 uur) wederom geagendeerd  op de politieke markt. De motie was gewijzigd door D66, over de motie is niet gestemd.

De vergadering bij de raad  op 24-11-22 heeft niets opgeleverd. Hoewel de wethouder en enkele raadsleden door ons vooraf schriftelijk geïnformeerd waren over de inhoud en de conclusies van ons overleg met de huisartsen, deden alle aanwezigen net of dit gesprek niet had plaatsgevonden. Wethouder Luijendijk, die in alle raadsvergaderingen over dit onderwerp als portefeuillehouder wethouder Lindenbergh verving en daarbij niet blijk gaf van volledige en juiste dossierkennis, confronteerde de raad zonder feitelijke onderbouwing met het gegeven dat de huisartsenzorg in Nobelhorst verloren zou gaan indien die avond geen akkoord zou worden gegeven voor het verstrekkende plan van een gezondheidscentrum met vijf verdiepingen en 70 parkeerplaatsen. Ook werd, zonder verdere onderbouwing en bewijsvoering, aangegeven dat de financier van het project zou opstappen als dit plan niet door zou gaan. Dit staaltje van powerplay, zonder onderbouwing met feiten, werd door de raad voor kennisgeving aangenomen; men deed er het zwijgen toe en beloofde moties werden niet meer ingediend.Het enige wat resteerde was de toezegging: “op korte termijn zal de wethouder met bewoners en huisartsenposten spreken over alternatieve locaties voor de huidige functies van het Groene Veld, en vervolgens op korte termijn maar uiterlijk eind januari 2023 met een raadsbrief terugkomen bij de raad.”

Op 25-11-22 heeft Almere Deze Week het artikel geplaatst: ‘Gezondheidscentrum Nobelhorst komt er’

Op 25-11-22 hebben wij de directie van de huisartsenpraktijk een verslag gestuurd van ons gesprek van 24-11-22.

Reactie van de huisartsenpraktijk op 28-11-22 en 30-11-22

Vervolgens hebben wij de wethouder uitgenodigd voor een gesprek, samen met de huisartsenpraktijk en afvaardiging van de buurtschappen om de consensus te bespreken. Op 6-12-22 is uiteindelijk een datum geprikt voor een overleg met de wethouder, huisartsen en buurtschappen.

Op 25-11-22  was er een overleg gepland nav het WOO verzoek, dat reeds ingediend is op 16 september jl, met een afvaardiging van de buurtschappen en dienst stedelijke ontwikkeling. De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Bijgaand gespreksleidraad. NB dit overleg is per mail dd 23-11-22 gecanceld.

……

Op 19-12-22 is er een overleg geweest, dit naar aanleiding van het verzoek om in gesprek te gaan met wethouder en huisartsen. In dit overleg is niet gesproken over alternatieven voor het Groene Veld.

Op 15-01-23 hebben wij, buurtschappen Nobelhorst, een brief inzake continuering burgeractiviteit gestuurd aan College en Raad van Gemeente Almere, Raadsgriffie, secretariaat Lindenbergh, secretariaat Luijendijk, Directie huisartsenpraktijk.

Op 16-01-23 heeft Almere deze Week bijgaand artikel gepubliceerd.

Op 17-01-23 hebben de buurtschappen van DSO  een brief ontvangen ontvangen inzake alternatieven Groene Veld. Hierop hebben wij op 20-01-23 de volgende brief aan DSO en de gemeente en huisartsen gestuurd.

Op 23-01-23 hebben wij van de gemeente de Raadsbrief ontvangen (230131 brief buurtschappen) en de beantwoording op onze vragen ( 230131 Vraag en Antwoord document – bijlage 1). De buurtschappen zijn zeer teleurgesteld en verontwaardigd hierover.

Op 31-01-23 hebben wij wederom DSO en de gemeente een brief gestuurd dat reactie uitbleef op onze mail van 20-1-23 en dat er nog steeds geen overleg had plaatsgevonden.

Op 31-01-23 is er de raadsbrief opgesteld en verzonden aan de raad, over activiteiten groene veld/bouwlocatie Nobelhorst. Onze brieven en acties zijn volledig terzijde geschoven en de waarheid is in deze verdraaid.

Op 3-02-23 hebben de buurtschappen ook de de tekst afgewezen over de Brink vd 3e digitale nieuwsbrief van de Gemeente. Helaas heeft de gemeente ons commentaar naast zich neergelegd en de digitale nieuwsbrief op 13 Februari verstuurd slechts met een disclaimer.

Op 4-02-23 hebben wij wederom een beroep gedaan inzake continuering van de burgeractiviteit.

Wij willen dat de brief die het college onlangs naar de raadsleden stuurde, terzijde wordt gelegd omdat er ‘alternatieve waarheden’ in staan. In de raadsbrief schreef het college vast te willen houden aan de bouw van een vijflaags gezondheidscentrum op het Groene Veld in Nobelhorst met zeventig parkeerplaatsen. De buurtschappen zijn daar tegen en hebben daarom op 4 februari jl een brief naar de raadsleden gestuurd. Daarin schrijven ze dat de gemeente de suggestie wil wekken dat er overleg is geweest over de mogelijke alternatieven voor het Groene Veld. ‘Dit is pertinent onwaar. Pas op 19 december 2022 – en op ons verzoek – vond een eerste overleg plaats tussen de drie betrokken partijen (huisartsen, bestuur buurtschappen en gemeente).’

Op 7 februari 2023 heeft Almere deze week het volgende artikel geplaatst.

Op 9 februari 2023 hebben wij  van de Gemeente DSO een reactie gehad op ons WOO verzoek– de beantwoording van het verzoek dat op 16 september 2022 is ingediend blijft voorlopig nog uit.

……

Op 6 maart 2023 hebben wij de Ombudsman de volgende mail geschreven.

Op 6 maart 2023 hebben wij de huisartsen en gemeente wederom gemaild

 

Op 23 maart 2023 hebben wij uiteindelijk – na ruim 6 maanden – het WOO verzoek beantwoord gekregen. In totaal ongeveer 350 pagina’s:

Inventarislijst bij Woo-besluit Nobelhorst Woo-besluit documenten bundel openbaar

documenten bundel openbaar

Woo-besluit

Wij hebben advies aangevraagd in deze en een samenvatting gemaakt in het kader van de WOO.

Op 6 april 2023 hebben wij deze,  in het kader van transparantie  voor de beeldvorming een korte samenvatting van de WOO-stukken toegezonden aan het college, raadsleden, betrokken gemeente ambtenaren en de huisartsen.

Dezelfde dag ontvingen wij van de huisartsen de volgende brief dat zij niet aan tafel zouden komen op 11 april maar zich zouden laten vertegenwoordigen door de firma Carebeek. Hieruit bleek dat zij onze brief verkeerd lezen. Op basis van de WOO- documenten, die wij op 23 maart 2023 hebben ontvangen, zijn wij juist overtuigd dat de gemeente al deze jaren niet naar de huisartsen luisterde.  Derhalve hebben wij hen (en alle betrokkenen) een verduidelijking op 7 april 2023 gestuurd.
Op 11 april ‘s avonds vindt de langverwachte uitleg van de initiatiefnemers eindelijk plaats en krijgen de besturen van de buurtschappen de plannen  te zien van de initiatiefnemers en de gemeente.

19 april, is er een werksessie gepland met de gemeente en de buurtschappen met als doel oa het verbeteren van onze samenwerking. De sessie moet duidelijkheid bieden over onze gezamenlijke opgave, de uitgangspunten voor participatie en communicatie, rollen en taken en wat daarbij verder nodig is, als basis voor een goede samenwerking tussen de buurtschappen en de gemeente.

De input van de buurtschappen voor deze sessie kunt u in bijgaand document 290323 Participatie Nobelhorst lezen.