Middels dit bericht proberen wij de bewoners van Nobelhorst zo goed mogelijk op de hoogte te stellen. Onderstaand een opsomming van de informatie in zake het Groene Veld aan de Brink. Wij streven ernaar zo volledig mogelijk te zijn. Wij hebben veelvuldig contact met alle buurtschappen en treden in deze ook als een op.

Op 12 september heeft Buurtschap Midden een extra nieuwsbrief gestuurd  inzake de actuele ontwikkelingen mbt de Brink en omgeving. Deze is verspreid aan de leden, aan alle  buurtschappen en deze ook gedeeld op Facebook.

Op 16 september is een WOO verzoek ingediend over het Groene Veld / De Brink bij de gemeente Almere. In het kader van de Wet open overheid (Woo) is het recht geregeld op informatie over alles wat de overheid doet.

Groep behoud Groene Veld Nobelhorst heeft op 18 september 2022 de petitie opgestart https://www.petities.com/a/375729 (inmiddels ruim 870 handtekeningen)

Op 30 september jl heeft Almere Deze Week een artikel gepubliceerd Nobelhorst verontrust over plannen Brink: ‘Zo help je het hele dorp om zeep’ :

Op 18 oktober jl. heeft Omroep Flevoland er een item aan gewijd. Tot onze verrassing bleek daaruit dat het gezondheidscentrum niet drie, maar vijf verdiepingen hoog zal worden. Dit inclusief twintig zorgappartementen en 70 parkeerplaatsen.
Op 24 oktober jl hebben wij, vertegenwoordiging van de buurtschappen,  in de Buurtschuur Nobelhorst Midden een aantal politieke partijen ontvangen om een toelichting op de feiten te geven. Zij hebben ter plaatse de situatie in ogenschouw genomen.
Op 25 oktober hebben wij (vertegenwoordiging van de Buurtschappen van Nobelhorst) wethouder Julius Lindenbergh ontvangen, ook in de Buurtschuur, om onder andere de inhoud van de petitie, de burgeractiviteit en andere zaken die spelen in Nobelhorst te spreken.
Op 24 oktober  heeft de huisarts een brief aan de raad geschreven ‘Nieuwbouw van een zorgcentrum in Nobehorst
Op 26 oktober heeft Almere Deze Week artikel Huisartsen Nobelhorst: ‘altijd gesprekken gevoerd’ geplaatst.
Op basis hiervan is er de volgende dag nog een artikel geplaatst met reactie van de buurtschappen ‘Brief huisartsen Nobelhorst doet waarheid geweld aan’.

Tijdens de Politieke Markt 27-10-22 in het gemeentehuis is de burgeractiviteit met de raad besproken:  burgeractiviteit: Nee tegen het verdwijnen van het centrale Groene Veld, gelegen aan de Brink in Nobelhorst (RG-246/2022). De vergadering is terug te zien online.

Nav deze vergadering zijn er twee moties ingediend:

https://almere.notubiz.nl/document/12013892/1

https://almere.notubiz.nl/document/12010517/1

Op 2-11-22 heeft de huisarts een brief gestuurd aan de raadsleden van de gemeente Almere.

Op 7-11-22 hebben wij een brief gestuurd aan de Huisartsenpraktijk dit nav de persberichten Gezondheidscentrum Nobelhorst ontvangt dreigmails inzake dreigbrieven aan hen. Bijgaand de brief die namens de 4 buurtschappen is verstuurd aan de huisarts en cc raadsleden en griffie.

Op 9-11-22 heeft Almere Deze Week dit artikel geplaatst Nobelhorst: ‘falende gemeente oorzaak problemen’ 

Op 9-11-22 heeft Omroepflevoland er aandacht besteed: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/308566/huisartsenpraktijk-nobelhorst-verdwijnt-mogelijk

10-11-22 Politieke Markt, stond het vervolg van de burgeractiviteit ‘ Nee tegen het verdwijnen van het centrale Groene Veld gelegen aan de Brink in Nobelhorst’ op de agenda van de raad. Deze vergadering kan terug gekeken worden via : https://almere.notubiz.nl/bijeenkomst/934910/682e%20Politieke%20Markt%2010-11-2022 (vanaf 1:47:00). Verslag van 10 november 2022: Update 10-11-22 politieke markt

Op 10-11-22 heeft Omroepflevoland er aandacht besteed ‘Huisartsenpraktijk Nobelhorst verdwijnt mogelijk‘. In dit artikel komt ook de huisarts aan het woord, geeft aan open te staan voor alternatieve locaties,.

Op 11-11-22 heeft het college de brief met de mogelijke alternatieven aan de raad gestuurd ‘Inventarisatie mogelijke locaties vestigen gezondheidscentrum Nobelhorst’

Op 16-11-22 is er krantenartikel verschenen in Almere Deze WeekHuisartsen Nobelhorst dreigen bouw medisch centrum af te blazen‘, dit nav een brief die de huisarts aan een van de raadsleden heeft gestuurd, dit nav de brief van het college . Deze was niet aan de volledige raad / griffie gestuurd vandaar ook niet openbaar (nog) op notubiz. Bijgaand de betreffende brief van de huisarts: Reactie voorstel Gemeente dd 11112022 (1)

Op 16-11-22 is er door de 4 buurschappen een reactie gegeven aan de raadsleden op de brief van het college. Dit aangezien op 17-11-22 de raadsleden onderling vergaderen en de technische sessie met het college plaatsvindt. Van dit overleg is geen documentatie beschikbaar, de vertegenwoordiging van de buurtschappen noch de huisart was hierbij aanwezig.

Op 17-11-22 is er krantenartikel verschenen in Almere Deze Week nav de brief van de 4 buurtschappen: Kwestie Groene Veld Nobelhorst escaleert verder

Op 18-11-22 hebben wij de griffier een mail gestuurd met daarin de brief  ‘reactie Huisartsen op voorstel gemeente dd 11-11-2022’. Via de media namen wij kennis van de inhoud van deze brief , gegeven transparantie in deze zaak en het belang en de toonzetting verzoeken wij om deze brief toe te voegen aan de openbare stukken van het dossier. Dit zodat het openbaar ook toegankelijk is voor een ieder.

Op 17-11-22  heeft Maarten (bestuurslid buurtschap Zuid), op persoonlijke titel, een prachtige open brief verzonden aan de huisarts en aan Almere Deze Week in reactie op het negatieve persperbericht vanuit de huisarts.

Op 21-11-22 vond er in de buurtschuur van Buurtschap Midden een spoedoverleg plaats tussen maar liefst 7 politieke partijen  (D66, CU, FvD, Leefbaar Almere, PVV, AP/OPA, Groen Links) en onze 4 Buurtschappen. De politieke partijen hadden dit overleg aangevraagd om uitleg te geven over de motie, die zij donderdagavond 24 november op de politieke markt  bij de behandeling van het burgerinitiatief m.b.t. het behoud van het groene veld in willen dienen. Nadat de gemeenteraad in de vorige bespreking het College had opgeroepen onderzoek te doen naar alternatieve bouwlocaties en de mogelijke consequenties,  willen deze partijen in de komende politieke markt het College oproepen om een vergelijkbaar onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven voor het groene veld en de mogelijkheden van beheer. De politieke partijen zijn van mening dat er in het proces tot nu toe grove fouten zijn gemaakt en zijn er op gebrand de brokstukken te lijmen. Nadat de mogelijkheden (bouw gezondheidscentrum  en behoud van de functies van het groene veld) op vergelijkbare wijze zijn onderzocht willen zij de partijen onder hun supervisie met elkaar in gesprek brengen.

Op 22-11-22 heeft Almere Deze Week twee artikelen geplaatst: ‘deel raad verplaatst het groene veld in Nobelhorst’ en bewoners Nobelhorst verbijsterd na ommezwaai gemeenteraad

Op 22-11-22 ‘s avonds verscheen volgende bericht op website van huisartsenpraktijk Nobelhorst

Op 23-11-22 verschijnen de volgende artikelen nav het bericht van de huisartsenpraktijk:

Op het laatste artikel in ADW, is 23-11-23 een rectificatie door ons verzocht. Dit is door ADW op 23-11-22 gedaan. 

Op 23-11-22 hebben wij wederom een mail gestuurd aan de Huisartsenpraktijk voor een uitnodiging tot een open gesprek

Op 24-11-22 in de namiddag hebben wij (vertegenwoordiging van de buurtschappen) een overleg gehad met de directie van de huisartsenpraktijk. De bespreking wordt nader voortgezet.

Op 24-11-22 staat de Burgeractiviteit (van 20:50 uur) wederom geagendeerd  op de politieke markt. De motie was gewijzigd door D66, over de motie is voor zover wij weten niet gestemd.

De vergadering bij de raad  op 24-11-22 heeft nog niets opgeleverd. Wij zijn in afwachting van verdere toelichting in deze.

Op 25-11-22 heeft Almere Deze Week het artikel geplaatst: ‘Gezondheidscentrum Nobelhorst komt er’

Op 25-11-22 is er een overleg gepland nav het WOO verzoek, dat reeds ingediend is op 16 september jl, met een afvaardiging van de buurtschappen en dienst stedelijke ontwikkeling. De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Bijgaand gespreksleidraad. NB dit overleg is per mail dd 23-11-22 gecanceld met als reden: